Okresní Dětská Liga Prostějovska

Pravidla

Soutěžní pravidla

Okresní dětské ligy okresu Prostějov v požárním útoku (ODL) pro rok 2024

I. Pořadatel Okresní dětské ligy

 1. Pořadatelem ODL Prostějov je Hasičský sportovní klub ODL Prostějov z. s.

II. Nejvyšší orgán soutěže

 1. Rada ODL Prostějov je nejvyšším orgánem soutěže, rozhoduje dle platných Stanov spolku (viz článek IX. ve Stanovách)

III. Pořadatel soutěže

 1. Soutěž v požárním útoku pořádá SDH ve spolupráci s ODL.
 2. Přihlášku do ODL Prostějov musí pořadatel doručit nejpozději do 30. dubna daného kalendářního roku radě ODL.
 3. Dodatečná přihláška závodu do ODL Prostějov podaná mimo termín musí být projednána radou ODL a ta rozhodne o dodatečném zařazení či nezařazení závodu do kalendáře soutěže (v případě, že dodatečná přihláška se nestihne projednat radou ODL, se tento závod do kalendáře nezařadí).
 4. Pořadatel závodu (SDH) se zavazuje uhradit příspěvek do pokladny ODL, pokud tak neučiní, nebude jeho soutěž do ODL zařazena.
 5. Výše pořadatelského příspěvku pro rok 2024 byla stanovena na částku 200 Kč.
 6. Pořadatel závodu je povinen zajistit vše potřebné k pořádání závodů a zavazuje se ke spolupráci s delegátem rady ODL.

IV. Účast v ODL

 1. ODL se mohou zúčastnit všechna hasičská soutěžní družstva řádně přihlášená v jednotlivých kategoriích (mladší a starší žáci, dorostenci) z okresu Prostějov, rada ODL může udělit výjimku pro start družstva z jiného okresu.
 2. Soutěžní družstvo tvoří 7 (minimálně 5) závodníků a soutěží se na vlastní nebezpečí.
 3. V jednotlivých závodech ODL nesmí závodník soutěžit za více než jedno družstvo v rámci jedné kategorie (v případě půjčení závodníka podle článku VII., bod 7. za více jak dvě družstva v rámci jedné kategorie). Při porušení tohoto pravidla budou diskvalifikovány všechna družstva, za které závodník nastoupí.

V. Soutěžní pravidla

 1. Jednotlivé soutěže ODL probíhají dle platných pravidel hry Plamen pro požární útok.
 2. Soutěžní disciplína – požární útok v kategorii mladších a starších žáků a dorostu.
 3. Technické podmínky:
 4. Stroj – hasičská stříkačka schválená k provozu v ČR vycházející ze schváleného typu PS 8, PS 12 nebo Tohatsu bez zjevných úprav, sportovní výfuk povolen, ale musí procházet vývěvou
 5. Výzbroj – 4 hadice typu C (minimální průměr 42 mm – šířka 65 mm, délka 10 m ± 0,5 m), 2 hadice typu B (minimální průměr 65 mm – šířka 100 mm, délka 10 m ± 0,5 m), 1 třícestný rozdělovač s funkčními uzávěry, 2 proudnice (výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm, max. délka 45 cm včetně půlspojky), dvě savice o průměru 110 mm x 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení (s klasickým savicovým šroubením), 1 sací koš (výplet ok max. 10 x 10 mm) s funkční zpětnou klapkou, 4 hákové klíče bez úprav (nebudou prohnuté)
 6. Všechny hadicové koncovky včetně koncovek rozdělovače a koncovky na motorové stříkačce mohou být osázeny pojistkami proti rozpojení.
 7. Další družstvo v pořadí se na základně může začít chystat hned po odpojení B hadice předchozího družstva z přetlakového ventilu
 8. Do doby splnění pokusu musí být celé přívodní vedení (napojení na motorovou stříkačku, spoj savic a sací koš) sešroubováno.
 9. Koš musí být našroubován před ponořením do vody i po vytažení ven. Pokus je platný i tehdy, pokud koš spadne do kádě a po vytažení bude našroubován nad hladinou, jestliže se savice nedotkla hladiny vody savicovým šroubením.
 10. Hadicové půlspojky na základně musí být položeny tak, aby mezi ozuby prošel papír.
 11. Pokud rozhodčí "odmává" nachystanou základnu, už není možné se vracet a spravit materiál. Zasáhnout může vedoucí pouze v případě, kdy je ohrožena mašina (např. pád savice na plyn). Ale např. spadená savice se jen položí na zem, nebude se vracet na původní místo.
 12. Jestliže je nějaká závada na časomíře nebo startovací pistoli apod. a je tak nutné vypnout mašinu (tzn. bude prodleva před startem), tak před opakovaným startem je možné zkontrolovat základnu a případně upravit materiál. 
 13. Ulité starty - bude se pískat / střílet pouze v případě, že závodník překročí startovní čáru před výstřelem (když se pohne jen za čárou, ulitý start to není). U kategorie dorostenců platí stejná pravidla jako u dospělých, tedy po POZOR žádný pohyb,
 14. Pokus je hodnocen jako neplatný v případě, že závodník překročí čáru nástřiku nebo se jí dotýká – čára je nedotknutelná.
 15. Pokud se v průběhu útoku roztrhne hadice, je možné pokus opakovat (pouze v případě, kdy k roztrhnutí dojde před sražením terčů)
 16. V případě, že nebude možné dopouštět vodu do kádě, tak je pokus neplatný, pokud terče nebudou sraženy do vyčerpání obsahu kádě.
 17. Přetlakový ventil je povinný dle pravidel – jednotný přetlakový ventil, který dodá na každý závod zástupce rady ODL (v případě poruchy je nachystaný úplně stejně seřízený přetlakový ventil Krasic a Bousína)
 18. Výstroj soutěžících – dresy pro soutěžní družstva, pokud možno jednotná (pracovní nebo sportovní; dres v kalhotách; mladší a starší žáci dres s dlouhým rukávem, dorost může mít rukávy krátké) a řádně upevněná ochranná přilba. V případě, že během soutěžního pokusu dojde ke spadnutí přilby, závodník může v provedení disciplíny pokračovat až po jejím nasazení.
 19. Pomáhání při přípravě na základně: v kategorii mladších žáků můžou při přípravě pomáhat 2 lidé, u starších žáků pouze 1 člověk a u dorostenců nikdo! vše si chystají sami, pomoci jim někdo může pouze se strojem 

VI. Povinnosti pořadatele soutěže

 1. Zajistí poháry nebo medaile pro první tři družstva ve všech kategoriích.
 2. Kategorie dorostu závodí na stejné trati jako starší žáci. Pořadatel je povinen umožnit start týmům v této kategorii. 
 3. Pořadatel zajistí alespoň 3 rozhodčí (hlavní rozhodčí musí složené zkoušky pro rozhodčí), rozhodčí u terčů by měli rozumět pravidlům a vědět, kdy má být neplatný pokus a kdy ne.
 4. Zajistí alespoň dva lidi na pomoc s lepením náramků při registraci družstev
 5. Pořadatel zajistí přípravnou základnu, kde se bude chystat družstvo, co má jít následně na závodní základnu a kde proběhne označení závodníků křížkem na náramek.
 6. Zajistí alespoň jednoho dospělého člověka, který bude křížkovat náramky závodníků na přípravné základně a která bude vědět, kolik má být na jednom náramku správně křížků. Také by měla vědět něco o pravidlech ODL
 7. Zajistí člověka, který bude všem družstvům nasazovat přetlakový ventil na stroj.
 8. Pořadatel soutěže zajistí pořádek a pořadatelskou činnost v soutěžním areálu.
 9. Připraví výsledkovou listinu soutěže pro uveřejňování dosažených výkonů.
 10. Pokusí se zajistit fotografa.
 11. Nádrž na vodu musí vyhovovat potřebám hasičského sportu, nesmí být opatřena madly a musí mít zaobleny nebo zkoseny hrany.
 12. Soutěžní dráha má povrch travnatý, umělý, popř. zpevněný. Na dráze mohou být umístěny značky pro jednotlivé pozice (rozdělovač, béčka).
 13. Pořadatel soutěže zajistí pro měření požárního útoku elektronickou časomíru, která bude měřit na dvě desetinná místa. Terče mohou být sklopné nebo nástřikové. Časomíra musí měřit výsledné časy obou terčů, po domluvě s delegátem soutěže může být použita časomíra, která změří pouze koncový čas. V případě, že dojde k poruše a není k dispozici náhradní časomíra, může pořadatel přistoupit k ručnímu měření času, v takovém případě se ale výsledky závodu do ODL nezapočítávají.
 14. Pořadatel soutěže umístí také časomíru, která bude odpočítávat čas na chystání základny a to na viditelné místo (časomíra je zakoupená z rozpočtu ODL a bude se tedy vždy pořádajícímu SDH propůjčovat, tzn. stejný princip jako přetlakový ventil).
 15. Bude-li ze strany ODL Prostějov nasmlouván partner (sponzor), musí pořadatel soutěže převzít smluvní povinnosti, např. umístění reklam apod. Všechny reklamy budou pevně a viditelně vyvěšeny u soutěžní trati a zároveň uveřejní minimálně 3x jejich jména v rozhlase během soutěže.
 16. Zajistit zdravotnickou službu pro případ úrazu, která bude řádně označena a představena na zahajovacím nástupu.
 17. Případnou změnu termínu či hodinu konání soutěže pořadatel oznámí nejpozději 10 dnů před konáním soutěže soutěžícím družstvům v ODL Prostějov a radě ODL. Nový termín nesmí kolidovat s jiným závodem zařazeným do ODL.
 18. Při dosažení stejného času přísluší družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Rozdělení odměny, případně pohárů se určí dle rychleji sraženého prvního terče.
 19. Startovné se skládá ze dvou položek. První část je určena pro ODL a je stanovena na 50 Kč za každé přihlášené družstvo do závodu. Druhou položku poplatku si samo stanovuje pořádající SDH. Příspěvek do pokladny ODL (50 Kč za každé přihlášené družstvo do závodu) pořadatel odevzdá zástupci rady ODL. Domácí týmy jsou osvobozeny od startovného.
 20. Vyhlášení výsledků a předání ocenění musí proběhnout nejpozději do 30 minut po ukončení pokusu posledního soutěžního družstva.
 21. Kontrola délky hadic proběhne namátkově a ihned po dokončení útoku, na dodatečné protesty nebude brán zřetel. Kontrolní měření hadic se provádí i s koncovkami!
 22. Pořadatel bude dodržovat a respektovat pravidla ODL Prostějov. V případě porušení povinností může být daný závod rozhodnutím rady ODL vyškrtnout ze startovní listiny ODL Prostějov pro další roky.
 23. Pořadatel při zahájení závodu je povinen oznámit, zda daný závod bude jednokolový či dvoukolový.

VII. Povinnosti soutěžního družstva

 1. Každé družstvo, které soutěží na závodě zařazeném do ODL Prostějov, má povinnost předložit ke kontrole platné průkazky s fotografií všech závodníků, nebo doklad potvrzující věk závodníka, a zároveň všichni členové družstva předstoupí ke kontrole. Každý závodník z družstva, které chce být zařazeno do ODL Prostějov, po kontrole obdrží na zápěstí nalepovací náramek, který bude muset mít řádně připevněn na ruce po dobu celého závodu. V případě pochybení ze strany družstva nebude tento výsledek započítán do celkového hodnocení ODL a startovné se za tento závod nevrací.
 2. V případě, že některé družstvo nerespektuje nebo nesplňuje podmínky pro účast v ODL, nebude v daném závodě do ligy zařazeno (pořadatel tuto skutečnost viditelně označí na výsledkové tabuli). Tato skutečnost se netýká zařazení daného družstva do výsledků závodu, ale pouze za svoje umístění nedostane body do ODL.
 3. Zahajovacího nástupu se musejí účastnit alespoň tři členové družstva a musí být zaplacen startovní poplatek. V případě zásahu třetí moci, kdy se družstvo nestihne dostavit na nástup, musí mít zaplacen alespoň poplatek za startovné.
 4. Závěrečného nástupu se zúčastní minimálně tři členové družstva řádně ustrojeni (dres, týmová trička apod.)
 5. Věk členů družstva:
 6. Mladší žáci dle pravidel Hry Plamen (ročník 2013 a mladší) s výjimkou jednoho závodníka, který k datu 1. září nedovrší věku 12 let (tento jeden závodník může absolvovat celý ročník soutěže).
 7. Starší žáci dle pravidel Hry Plamen (ročník 2009 a mladší) s výjimkou jednoho závodníka, který k datu 1. září nedovrší věku 16 let (tento jeden závodník může absolvovat celý ročník soutěže).
 8. Dorost (ročník 2006 a mladší) s výjimkou jednoho závodníka, který k datu 1. září nedovrší věku 19 let (tento jeden závodník může absolvovat celý ročník soutěže).
 9. Do kategorie dorostu se může přihlásit družstvo, které má alespoň tři závodníky, kteří věkově do této kategorie patří. Zbytek můžou doplnit staršími žáky.
 10. Na soutěžích v rámci ODL Prostějov bude povoleno tzv. půjčování závodníka v rámci jedné kategorie z jiného soutěžního družstva, které se účastní stejného závodu. Zapůjčení závodníka musí být nahlášeno dopředu a to jmenovitě. Soutěžní družstvo si tak může zapůjčit max. 1 závodníka, ať už je z vlastního SDH nebo cizího (závodník půjčený do starších z kategorie mladších žáků a dorostu z kategorie starších žáků se do této kvóty nezapočítává). Při nesplnění této podmínky nebudou z tohoto závodu danému družstvu započítány body do ODL Prostějov. Každý soutěžící smí startovat max. dvakrát (v rámci jedné kategorie) v jednom závodě (v případě, že bude závod dvoukolový, tak max. dvakrát v jednom kole).
 11. Pro sezónu 2024 je povolena výjimka, kdy je možné na DVA závody zapůjčit dva závodníky. Tato záležitost bude oznámena při kontrole družstev.

VIII. Rezervační systém

 1. Pro rok 2024 bude na stránkách www.odlprostejov.cz spuštěný rezervační systém pro pořadí na jednotlivé závody
 2. Rezervace bude otevřena vždy v pondělí v 19:00 pro závod konaný tentýž týden
 3. Pořádající SDH daného závodu bude mít možnost si pořadí pro svá družstva zarezervovat přednostně
 4. Na základě rezervačního systému sestaví pořádající SDH startovní listinu, a tedy i pořadí pro daný závod. Družstvo, které se zaregistruje až na místě, bude automaticky zařazeno na konec startovní listiny v příslušné kategorii.
 5. Prohazování startovního pořadí je povoleno pouze v rámci dané kategorie a vždy takzvaně kus za kus. Zástupci obou družstev musí s prohozením pořadí souhlasit.

Pravidla rezervace

 • na jednu e-mailovou adresu lze v jedné kategorii rezervovat maximálně pět startovních pořadí
 • rezervovat startovní pořadí můžete pouze pokud Vaše obec / Váš tým má sídlo v okresu Prostějov nebo okres sousedí s okresem Prostějov (v případě, že nesplňujete tuto podmínku zúčastnit závodu se můžete, ale nebude Vám umožněno rezervovat si startovní pořadí)
 • rezervace startovního pořadí Vám nezaručuje účast v ODL Prostějov (pouze účast na daném závodě)
 • zkontrolujte si ve formuláři, zda jste vyplnili správně e-mailovou adresu, po zarezervování startovního místa Vám bude zaslán potvrzovací e-mail s odkazem na zrušení rezervace
 • rezervace startovního pořadí Vás NEZAVAZUJE k povinnosti účasti na závodě
 • zúčastnit se závodu lze i bez rezervace startovního pořadí
 • rezervace bude ukončena 24 hodin před začátkem soutěže

IX. Statut delegáta soutěže

 1. Rada ODL Prostějov pro každou soutěž jmenuje delegáta soutěže, přičemž delegát nesmí být členem domácího SDH.
 2. Delegát odpovídá za regulérní průběh soutěže a společně s hlavním rozhodčím může přeměřit trať, zkontrolovat terče a podmínky pro pořádání závodu ODL. Nebudou-li případné závady odstraněny, může rozhodnout o nezapočítání závodu do seriálu soutěží ODL.
 3. Dále schvaluje výsledky soutěže a dohlíží na nestranné hodnocení závodu.
 4. Povinnosti delegáta: Být přítomen na poradě vedoucích a případně zodpovídat dotazy ohledně ODL. Zaznamenat konečné časy jednotlivých družstev (např. fotografie výsledkové tabule). Řešit problémy, spolurozhodovat protesty s pořádajícím SDH týkající se ODL

Delegáti na jednotlivé závody v roce 2022

DatumZávodJméno delegátaSDH Delegát
25. květnaHrochovKrumsín
1. červnaOtinovesRoman ResslerKrasice
8. červnaDoloplazyLuděk VychodilKobeřice
15. červnaKobeřiceRené BěhalDoloplazy
22. červnaSoběsukyJarda MinxBousín
29. červnaPlumlovTerka LiškováHrochov
25. srpnaPěnčín
30. srpnaVícov (noční)Rozstání
1. zářiBílovice
7. záříBousínJenda VysloužilSoběsuky
14. záříOtinovesTomáš SychraOtinoves
21. záříKrasice

X. Protesty

 1. Případné protesty podává výhradně vedoucí družstva ihned po skončení svého soutěžního pokusu (na protesty po ukončení soutěže nebude brán zřetel). O veškerých protestech se pořídí zápis.
 2. Při podání protestu určila pro tento ročník rada ODL Prostějov výši kauce 200 Kč. Pokud protest nebude vyřešen ku prospěchu protestujícího družstva, celá částka připadne do pokladny ODL Prostějov.
 3. K řešení protestu musí být přizváni: vedoucí daného družstva, rozhodčí, delegát a protestující, který předloží důkazy.
 4. Delegát spolu s hlavním rozhodčím tvoří komisi, která v dané věci rozhodne. Její rozhodnutí musí být do ukončení závodu zveřejněno a je konečné.

XI. Hodnocení ODL Prostějov

 • Soutěžní družstva budou hodnocena bodově dle dosaženého pořadí. Body do ODL se přidělují dle následujícího rozpisu ve všech kategoriích.
MístoBody..
1.15
2.12
3.10
4.8
5.7
6.6
7.5
8.4
9.3
10.2
11. místo a dál1

Při neplatném pokusu se družstvu žádné body neudělují!

 • Při shodném výsledném čase obdrží družstva do celkového pořadí stejný počet bodů (rychlejší terč rozhoduje pouze o umístění v konkrétním závodě).
 • Pro celkové hodnocení v ODL je rozhodující součet bodů z jednotlivých závodů za celý ročník soutěže.
 • Vítězí družstvo s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Při shodném počtu bodů rozhoduje větší počet lepších umístění v jednotlivých závodech.
 • Závěrečné vyhodnocení ODL Prostějov proběhne na slavnostním ukončení aktuálního ročníku. 
 • Průběžné výsledky budou po jednotlivých závodech vedeny na internetových stránkách ODL Prostějov.

XII. Odměny

 1. Odměnou za umístění v ODL bude putovní pohár, pohár pro SDH, medaile a případně věcné ceny. Hodnotu odměn a seznam věcných cen za umístění určuje rada ODL na základě zajištěných financí.
 2. Medaile na závěrečném vyhlášení obdrží všechna družstva, která se zúčastní alespoň poloviny (pro rok 2024 alespoň 6) uskutečněných závodů zařazených do ODL.
 3. Finanční prostředky získané v rámci ODL Prostějov budou výhradně použity na financování ODL a v maximální možné míře pro nákup odměn pro závodníky.