Okresní Dětská Liga Prostějovska

Sportovní klub

Hasičský sportovní klub ODL Prostějov z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Hasičský sportovní klub ODL Prostějov z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v Prostějově, na adrese Domamyslická 108/26, PSČ 79604.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je pořádání dětské ligy v požárním útoku. Propagace, podpora a rozvoj požárního sportu se zaměřením na děti a mládež.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) organizovat Okresní dětskou ligu okresu Prostějov v požárním útoku,

b) organizovat soutěže v požárním sportu,

c) pořádání seminářů, přednášek pro děti a mládež v oblasti požárního sportu,

d) vydávat pravidla v rámci Okresní dětské ligy okresu Prostějov,

e) propagace aktivit spolku,

f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

g) poradenské a konzultační činnosti,

h) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se požárního sportu,

i) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy dětí a mládeže v rámci požárního sportu,

j) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,

k) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy dětí a mládeže v oblasti požárního sportu,

l) získávání finančních prostředků a realizace projektů směřujících k rozvoji požárního sportu,

m) spolupráce s orgány obcí a měst, právnickými osobami, s ostatními organizacemi a jednotlivci.

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

e) Být informován o činnosti spolku

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) předseda, místopředseda

c) rada ODL

Čl. VI

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu, místopředsedu, radu spolku a odvolává jej,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i) rozhoduje o zániku spolku dle Čl. XII.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. VIII

Místopředseda

V případě dlouhodobé nečinnosti či nemoci předsedy, může rada ODL převést agendu předsedy Čl. VII na místopředsedu spolku. Toto rozhodnutí je platné po dobu, než bude zvolen nový předseda, na nejbližší členské schůzi. Členská schůze musí být svolána nejpozději do 90 dnů od rozhodnutí rady ODL.

Čl. IX

Rada ODL

1. Rada ODL je výkonným orgánem spolku.

2. Rada ODL zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, přičemž členská schůze si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

3. Rada ODL má lichý počet členů, nejméně však 3. Předseda a místopředseda spolku se stávají předsedou a místopředsedou rady ODL automaticky po zvolení do funkce. Členové rady ODL jsou voleni členskou schůzí. Členy rady ODL mohou být jen řádní členové. Zpravidla každé SDH, které pořádá v rámci ODL závod, má automaticky nárok na jednoho člena rady. O dalších členech rady může rozhodnout rada ODL.

4. Rada ODL má volené pozice hospodáře atd., volí rada ODL. Dle potřeby může Rada ODL vytvořit další personální pozice v Radě ODL.

5. Předseda nebo místopředseda svolává Radu ODL podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.

6. Rada ODL je schopna usnášet, jeli přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti usnesení se Rady ODL je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7. Rada ODL zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost ODL Prostějov,

c) připravuje veškeré podklady pro členskou schůzi a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení financí atd.,

d) dbá o hospodárné využívání majetku spolku,

e) tvoří a schvaluje pravidla ODL Prostějov.

6. Proti rozhodnutí Rady ODL je možné podat stížnost členské schůzi. Tato stížnost musí být podána písemnou formou.

Čl. X

Zastupování spolku

Spolek zastupují nebo jeho jménem jednají předseda, místopředseda popřípadě osoba zplnomocněna k jednání plnou mocí. Podepisují tak, že k názvu spolku vyznačí své jméno, příjmení, funkce ve spolku a připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko spolku.

Čl. XI

Majetek spolku a hospodaření

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

a) účastnické příspěvky (platí soutěžní družstva, startovné)

b) pořadatelské poplatky (odvádí pořadatel za zápis do soutěže)

c) státní příspěvky, dotace (dále jen ostatní příspěvky)

d) výnosy z pokut

e) hospodářská činnost

f) dary

g) členské příspěvky

Čl. XII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

O zániku Hasičského sportovního klubu ODL Prostějov z.s., může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná mimořádná členská schůze, a to 3/5 většinou přítomných delegátů. Tato členská schůze je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů. Stejně tak rozhodne o případném rozdělení majetku spolku v souladu s platnými právními normami.

Účinnost od 20. 2. 2018

V Prostějově dne 20. 2. 2018

Zapsal: Zdeněk Pokorný